Skip to main content

Cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn

Đáp ứng nhu cầu vốn trong sản xuất nông nghiệp của Khách hàng.

Đặc điểm

 • Tối đa 80% tổng nhu cầu vốn thực tế.
 • Cho vay tối đa đến 50 triệu đồng đối với đối tượng là các Cá nhân, Hộ sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp.
 • Cho vay tối đa đến 200 triệu đồng đối với các Hộ kinh doanh, sản xuất ngành nghề, hoặc làm dịch vụ phục vụ nông nghiệp, nông thôn.
 • Cho vay tối đa đến 500 triệu đồng đối với các đối tượng là Hợp tác xã, Chủ trang trại.

Đối tượng và điều kiện vay vốn

Khách hàng
- Khách hàng là: Hộ gia đình, Hộ kinh doanh trên địa bàn nông thôn; Cá nhân; Chủ trang trại; Các hợp tác xã trên địa bàn nông thôn.
- Điều kiện về diện tích và kinh nghiệm:
 Đối với cho vay đáp ứng nhu cầu trồng trọt: Có diện tích trực tiếp canh tác tối thiểu là 0,5ha và kinh nghiệm tối thiểu từ 03 năm đối với mỗi loại cây trồng.
 Đối với cho vay đáp ứng nhu cầu nuôi trồng thủy hải sản: Có diện tích mặt nước tối thiểu 1.000m²/ao và kinh nghiệm tối thiểu từ 03 năm đối với mỗi vật nuôi.
- Không có nợ khó đòi trên 6 tháng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt và các Tổ chức tín dụng khác.
- Phải được Chính quyền địa phương xác nhận trên Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án vay vốn trả nợ.
- Hợp đồng bảo hiểm đối với các rủi ro phát sinh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và thông tin CIC (nếu có).
- Đối với cho vay thông qua Doanh nghiệp thu mua: Phải được Doanh nghiệp thu mua xác nhận trên Danh sách Khách hàng vay vốn đồng thời phải ký hợp Hợp đồng tiêu thụ hàng hóa với Doanh nghiệp thu mua.
- Đối với cho vay lưu vụ:
 Khách hàng đã có Hợp đồng Tín dụng, còn dư nợ và đã đến hạn trả nhưng Khách hàng vẫn còn nhu cầu vay vốn cho chu kỳ sản xuất liền kề.
 Dự án, phương án đang vay có hiệu quả. Đồng thời, Khách hàng vay đã trả đủ số tiền lãi còn nợ của Hợp đồng Tín dụng trước.
 Số lần lưu vụ: Đối với trồng lúa tối đa 2 lần. Đối với các loại cây trồng khác tối đa không quá số lần lưu gốc.
 Thời hạn cho vay lưu vụ: Tối đa không quá thời hạn của một vụ kế tiếp.
 Mức cho vay lưu vụ tối đa không quá số dư nợ thực tế của Hợp đồng Tín dụng trước.
Tổ liên kết công việc
- Tổ liên kết vay vốn do Hội cựu chiến binh thành lập, các thành viên là Hộ gia đình, Cá nhân sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, mở mang ngành nghề tạo công ăn việc làm, có nhu cầu vay vốn, tự nguyện tham gia.
- Tổ liên kết vay vốn có quy ước hoạt động của Tổ và Biên bản thành lập theo.
Cho vay Lưu vụ
- Phải ký kết Hợp đồng hợp tác với Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
- Đã có thời gian hoạt động chính thức tối thiểu là 03 năm và ít nhất 02 năm liền kề có lãi.

Hồ sơ cần thiết

 • Hồ sơ vay:
 • - Trường hợp Khách hàng là Hộ gia đình, Cá nhân, Chủ trang trại:
  Giấy đề nghị kiêm phương án vay vốn dùng cho Hộ gia đình, Cá nhân, Chủ trang trại vay vốn phát triển nông nghiệp, nông thôn không phải bảo đảm bằng tài sản theo cơ sở Mẫu 03/PTNTLienVietBank/2010 được ban hành kèm theo Quy định này.
  Giấy đề nghị vay vốn kèm theo Hướng dẫn nội dung dự án (phương án) sản xuất kinh doanh, dịch vụ dùng cho Hộ gia đình, Cá nhân, Chủ trang trại phát triển nông nghiệp, nông thôn có bảo đảm bằng tài sản theo cơ sở Mẫu 04/PTNT-LienVietBank/2010 được ban hành kèm theo Quy định này.
  - Trường hợp Khách hàng là hợp tác xã: Giấy đề nghị vay vốn dùng cho hợp tác xã vay vốn phát triển nông nghiệp, nông thôn theo cơ sở Mẫu 05/PTNT-LienVietBank/2010 được ban hành kèm theo Quy định này.

 • Hồ sơ về mục đích sử dụng vốn: Giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng vốn (nếu có).
 • Hồ sơ pháp lý: Thực hiện theo quy định hiện hành của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
 • Hồ sơ về tài sản bảo đảm:
  - Trường hợp cho vay không có tài sản bảo đảm: Khách hàng vay vốn phải nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với các đối tượng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) hoặc được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đất không có tranh chấp để đảm bảo khách hàng không thụ hưởng chính sách này cùng một lúc tại hai tổ chức tín dụng trở lên.
  - Trường hợp cho vay có tài sản bảo đảm: Thực hiện theo quy định hiện hành của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Liên hệ

Để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết về Sản phẩm, vui lòng liên hệ Chi nhánh, Phòng Giao dịch LienVietPostBank gần nhất trên toàn quốc.