Skip to main content

Là Dịch vụ nhận tiền/chuyển tiền cho các Khách hàng từ khắp nơi trên thế giới.

Là Sản phẩm phục vụ Quý Khách có nhu cầu mua, chuyển, xác nhận mang ngoại tệ ra nước ngoài. Quý Khách có thể chuyển tiền đến bất cứ Ngân...

Khách hàng sử dụng Dịch vụ chi trả kiều hối tại bất kỳ địa điểm nào do Khách hàng chỉ định phù hơp với các điều kiện hiện hành của Ngân...

Quý Khách có thể chuyển tiền một cách nhanh chóng, thuận tiện và an toàn tới nhiều địa điểm khác nhau tại Việt Nam với thời gian chuyển...