Skip to main content

Thu xếp tín dụng

"Thu xếp tín dụng" là văn bản do Ngân hàng phát hành về việc Ngân hàng xem xét tiếp nhận, thẩm định để Thu xếp tín dụng cho Khách hàng nếu Ngân hàng thu xếp được nguồn vốn phù hợp và cùng với Khách hàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện cấp tín dụng theo Quy định của Ngân hàng và của Pháp luật;

Đối tượng

 • Khách hàng Doanh nghiệp.
 • Khách hàng Cá nhân.
 • Không áp dụng đối với Khách hàng là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng.

Đặc điểm và tiện ích

 • Đồng tiền Thu xếp tín dụng: Đồng Việt Nam (VND) hoặc Ngoại tệ theo quy định của Pháp luật và Ngân hàng trong từng thời kỳ
 • Số tiền Thu xếp tín dụng: Số tiền Thu xếp tín dụng theo đề nghị của Khách hàng nhưng không vượt quá Tổng nhu cầu vốn của Khách hàng.
 • Thời hạn hiệu lực của Thu xếp tín dụng:
  • Tối đa 06 tháng: Đối với mục đích đề nghị tài trợ vốn với thời gian dưới 1 năm;
  • Tối đa 1 năm: Đối với mục đích đề nghị tài trợ vốn với thời gian từ 1 năm trở lên.
 • Phí Thu xếp tín dụng: Theo biểu phí của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
 • Điều kiện phát hành Thu xếp tín dụng:
  • Điều kiện về Khách hàng: Khách hàng thuộc các đối tượng được phép cấp tín dụng theo quy định của Pháp luật và Ngân hàng trong từng thời kỳ.
  • Điều kiện về mục đích đề nghị phát hành Thu xếp tín dụng:
   • Mục đích (dự án/phương án) đề nghị phát hành Thu xếp tín dụng hợp pháp theo quy định của Pháp luật, phù hợp với Đăng ký kinh doanh/Giấy phép hành nghề/Giấy phép đầu tư…(nếu có) của Khách hàng và quy định của Ngân hàng;
   • Không phát hành Thu xếp tín dụng cho những mục đích không được cấp tín dụng theo quy định của Pháp luật và Ngân hàng. 

Tiện ích

 • Cung cấp công cụ hỗ trợ tài chính đa dạng, thiết thực với Khách hàng.
 • Được ưu tiên xem xét cấp tín dụng trong tương lai khi Khách hàng đáp ứng đủ các điều kiện vay vốn.
 • Hồ sơ thủ tục đơn giản. Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chỉ thẩm định cơ sở pháp lý thực hiện và mục đích đề nghị cấp cam kết tài trợ.

Hồ sơ

 • Hồ sơ pháp lý (Theo quy định về Hồ sơ pháp lý theo quy định của Ngân hàng trong từng thời kỳ).
 • Hồ sơ chứng minh mục đích đề nghị phát hành Thu xếp tín dụng:
 • Đề nghị phát hành Thu xếp tín dụng.
 • Dự án đầu tư xin cấp phép trong trường hợp Khách hàng làm thủ tục xin cấp giấy phép để đầu tư dự án, mời đối tác đầu tư (Bản sao) hoặc Hồ sơ mời thầu trong trường hợp Khách hàng tham gia đấu thầu (Bản sao) hoặc Hồ sơ khác, tùy theo mục đích đề nghị cấp Thu xếp tín dụng.
 • Hồ sơ khác, tùy theo mục đích đề nghị cấp Thu xếp tín dụng.

Liên hệ

Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ Chi nhánh, Phòng Giao dịch LienVietPostBank gần nhất trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.