Skip to main content
Dịch vụ Ngân hàng tại chỗ

Mang dịch vụ Ngân hàng đến mọi nơi Quý khách yêu cầu!

Dịch vụ giữ hộ tài sản

Là Sản phẩm Dịch vụ mà Ngân hàng Bưu điện Liên Việt "Nhận cất giữ và bảo quản các loại tài sản" là: Tài sản quý; Giấy tờ có giá trị; Các tài liệu quan trọng và Các loại tài sản khác từ Khách hàng nhằm mục đích đảm bảo an toàn và bí mật thông tin đối với Khách hàng.

Dịch vụ chi trả kiều hối theo yêu cầu

Khách hàng sử dụng Dịch vụ chi trả Kiều hối tại bất kỳ địa điểm nào do Khách hàng chỉ định phù hơp với các điều kiện hiện hành của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Dịch vụ thu hộ tiền điện

Thanh toán đơn giản cho cuộc sống hiện đại