Skip to main content

Giới thiệu Tập đoàn Liên Việt

Năm 2009, Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng Liên Việt đã quyết định từng bước hình thành mô hình tập đoàn tài chính Ngân hàng Liên Việt với việc ra đời các Công ty thành viên, Công ty liên kết hoạt động trong các lĩnh vực như Chứng khoán, Quản lý quỹ, Bảo hiểm, Đầu tư tài chính.

Với mục tiêu trở thành một trong những tập đoàn tài chính hàng đầu Việt Nam, Ngân hàng Liên Việt đang đẩy nhanh quá trình xây dựng thể chế, phát triển sản phẩm - dịch vụ, tích tụ tài sản, triển khai công nghệ hiện đại, gia tăng nhân sự và mở rộng mạng lưới. Cho tới cuối năm 2010, tổng nhân sự của Ngân hàng Liên Việt đã lên tới 1.300. Ngân hàng Liên Việt cũng đang chuẩn bị thực hiện việc sáp nhập Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện vào hệ thống để khai thác 13.000 chi nhánh, điểm giao dịch trên toàn quốc. Do đó, hệ thống mạng lưới của Ngân hàng Liên Việt sẽ vươn tới từng xã, phường trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Đây cũng sẽ là bàn tay nối dài hoạt động của các đơn vị trong tập đoàn tài chính Liên Việt trong tương lai vì các công ty con của Tập đoàn cũng cần có mạng lưới hoạt động sâu rộng để đầu tư và khai thác dịch vụ. Thêm vào đó, quá trình này mở ra nhiều cơ hội bán chéo sản phẩm giữa ngân hàng, khách hàng và các công ty con.