Skip to main content

05-12-2017: Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm

Hà Nội, ngày 05/11/2017 - Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, trước thời điểm thu giữ phải đăng tin công khai trên Website LienVietPostBank, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt thông báo sẽ tiến hành thu giữ 02 tài sản là Bất động sản của Công ty Hải Thăng gồm: 02 tài sản tại xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội. Cụ thể như sau:

- Tài sản 1: Toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất thuộc thửa 36 (b1) tờ bản đồ số 33 thôn Hải Bối, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số BE 020199 Số vào sổ cấp GCN: CH.00457.2011 do UBND huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội cấp ngày 21/06/2011 cho ông Lưu Quang Khánh và vợ bà Đỗ Thị Quỳnh Hương. Theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba số công chứng 000215/2012/HĐTC-Quyển số 01/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 20/11/2012 tại Văn phòng Công chứng An Nhất Nam thành phố Hà Nội.
- Tài sản 2: Toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất thuộc thửa 36 (b1) tờ bản đồ số 33 thôn Hải Bối, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số BG 122201 Số vào sổ cấp GCN: CH.00460.2011 do UBND huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội cấp ngày 21/06/2011 cho ông Lưu Quang Khánh và vợ bà Đỗ Thị Quỳnh Hương. Theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba số công chứng 000220/2012/HĐTC-Quyển số 01/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 22/11/2012 tại Văn phòng Công chứng An Nhất Nam thành phố Hà Nội.
- Thời gian thu giữ dự kiến: 10h ngày 21/12/2017
- Địa điểm thu giữ: thôn Hải Bối, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
- Lý do thu giữ: Do Khách hàng vay vốn không thực hiện nghĩa vụ trả nợ vay đối với LienVietPostBank nên Ngân hàng thực hiện thu giữ tài sàn bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay.

Các tin đã đưa