Skip to main content

27-9-2017: Thông báo về việc cấp Giấy biên nhận giữ bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông

- Căn cứ Công văn số 7000/NHNN-PC ngày 31/8/2017 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về việc cấp Giấy biên nhận giữ bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông.

Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) trân trọng thông báo:

  1. Kể từ ngày 27/9/2017 các Chi nhánh/Phòng Giao dịch của LienVietPostBank có trách nhiệm cấp cho Bên thế chấp 01 bản gốc Giấy biên nhận thế chấp đối với phương tiện giao thông thế chấp tại LienVietPostBank.
  2. Đối với văn bản xác nhận việc giữ bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đã cấp cho Bên thế chấp, các Chi nhánh/Phòng Giao dịch của LienVietPostBank có trách nhiệm thông báo cho Bên thế chấp về việc thực hiện thủ tục cấp Giấy biên nhận thế chấp theo quy định mới của NHNN; Các văn bản xác nhận do LienVietPostBank đã cấp trước đây sẽ không có giá trị sử dụng kể từ ngày 01/12/2017.
  3. Các Chi nhánh/Phòng Giao dịch của LienVietPostBank thực hiện việc cấp lại Giấy biên nhận thế chấp theo yêu cầu của Bên thế chấp.

Các tin đã đưa