Skip to main content

Sản phẩm & Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện

Tại các Bưu cục trong cả nước, LienVietPostBank có Phòng Giao dịch Bưu điện:

       1.         Tại Bưu cục chưa nối mạng, Phòng Giao dịch Bưu điện có sản phẩm:
      Tiết kiệm không kỳ hạn
      Tiết kiệm có kỳ hạn rút một lần
      Tiết kiệm gửi góp
 
2.         Tại Bưu cục nối mạng, Phòng Giao dịch Bưu điện có sản phẩm:
      Tiết kiệm không kỳ hạn
      Tài khoản tiết kiệm cá nhân
      Tiết kiệm có kỳ hạn rút một lần
      Tiết kiệm có kỳ hạn rút từng phần
      Tiết kiệm có kỳ hạn lĩnh lãi định kỳ
      Tiết kiệm gửi góp
 
       Các dịch vụ cung cấp tại các Phòng Giao dịch Bưu điện:
      Dịch vụ chuyển tiền
      Dịch vụ TKBĐ qua điện thoại
      Dịch vụ nhờ thu
      Dịch vụ nhờ trả