Skip to main content

Bản đồ tư vấn sản phẩm Khách hàng Doanh nghiệp

STT
Tôi cần
Liên Việt có
Huy động
1
Doanh nghiệp chúng tôi có nhu cầu gửi tiền kỳ hạn 1 tháng và được rút gốc linh hoạt
2
Doanh nghiệp chúng tôi muốn gửi tiền có kỳ hạn nhưng được chủ động rút gốc một hay nhiều lần theo nhu cầu
3
Doanh nghiệp chúng tôi có nhu cầu gửi tiền có kỳ hạn được hưởng lãi suất tăng dần theo kỳ hạn và số tiền gửi
4
Doanh nghiệp chúng tôi muốn gửi tiền với lãi suất được điều chỉnh linh hoạt
5
Doanh nghiệp chúng tôi có nguồn tiền nhàn rỗi chưa sử dụng
6
Doanh nghiệp chúng tôi gửi tiền không kỳ hạn nhưng muốn hưởng lãi suất hấp dẫn hơn lãi suất thông thường
Tín dụng
7
Doanh nghiệp chúng tôi có nhu cầu vay vốn ngắn hạn để sản xuất kinh doanh
8
Doanh nghiệp chúng tôi cần dòng vốn lưu động ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh
9
Doanh nghiệp chúng tôi có nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, mở rộng nhà xưởng, phân xưởng…
10
Doanh nghiệp chúng tôi có nhu cầu vốn để thực hiện những dự án đầu tư có hiệu quả cao
11
Doanh nghiệp chúng tôi đang vay nợ tại Ngân hàng thương mại khác và có nhu cầu chuyển giao dịch tín dụng về Ngân hàng Liên Việt
12
Doanh nghiệp chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ và hiện đang có nhu cầu về vốn để thực hiện hợp đồng xuất khẩu
13
Doanh nghiệp chúng tôi đang có nhu cầu vay vốn để mua xe ô tô làm phương tiện đi lại và phương tiện vận chuyển phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh
14
Doanh nghiệp chúng tôi có nhu cầu chiết khấu bộ chứng từ hàng xuất
Bảo lãnh
16
Doanh nghiệp chúng tôi cần bảo đảm với bên nhận bảo lãnh về việc thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ của hợp đồng đã ký kết
17
Doanh nghiệp chúng tôi có nhu cầu bảo lãnh cho nghĩa vụ nộp thuế xuất/nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá xuất nhập khẩu
18
Doanh nghiệp chúng tôi có nhu cầu được bảo đảm việc thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng đã ký kết với bên nhận bảo lãnh
19
Doanh nghiệp chúng tôi có nhu cầu sử dụng bảo lãnh dự thầu của ngân hàng để có đủ điều kiện tham gia vào giao dịch đấu thầu
20
Doanh nghiệp chúng tôi có nhu cầu được ngân hàng bảo đảm việc thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến chất lượng sản phẩm của chúng tôi theo hợp đồng đã ký kết với bên nhận bảo lãnh
21
Doanh nghiệp chúng tôi có nhu cầu được ngân hàng đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ hoàn trả lại tiền ứng trước chúng tôi đã nhận được từ bên nhận bảo lãnh theo hợp đồng đã ký kết
22
Doanh nghiệp chúng tôi có nhu cầu được ngân hàng đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ hoàn trả đầy đủ nợ gốc, lãi và các chi phí liên quan đến khoản vay của chúng tôi theo hợp đồng vay vốn đã ký kết với bên nhận bảo lãnh
23
Doanh nghiệp chúng tôi có nhu cầu được ngân hàng và một hoặc nhiều tổ chức tín dụng khác cùng bảo lãnh cho một nghĩa vụ của Doanh nghiệp chúng tôi, thông qua một tổ chức tín dụng làm đầu mối
Sản phẩm dịch vụ khác
24
Doanh nghiệp chúng tôi có nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng tại chỗ
25
Doanh nghiệp chúng tôi có nhu cầu được cam kết tài trợ vốn
26
Doanh nghiệp chúng tôi muốn ủy thác cho ngân hàng định kỳ thanh toán lương vào tài khoản của cán bộ nhân viên
27
Doanh nghiệp chúng tôi muốn ủy thác quản lý và thanh toán vốn đầu tư xây dựng từ các chủ đầu tư