Skip to main content

Ủy thác thanh toán vốn đầu tư xây dựng

"Ủy thác thanh toán vốn đầu tư xây dựng" là sản phẩm Ngân hàng Bưu điện Liên Việt thực hiện quản lý, thanh toán, tạm ứng vốn đầu tư xây dựng theo ủy thác của Khách hàng. Sản phẩm nhằm mục đích tiếp cận, thu hút và đáp ứng nhu cầu của Khách hàng thuộc lĩnh vực xây dựng.

Đặc điểm - Tiện ích

 • Khách hàng được mở một hoặc nhiều tài khoản thanh toán trên cùng số CIF để theo dõi từng khoản vốn ủy thác thanh toán các dự án khác nhau.
 • Thời hạn nhận ủy thác: Theo thỏa thuận với chủ đầu tư tùy thuộc vào thời gian dự án.
 • Phí ủy thác: Theo biểu phí dịch vụ hiện hành của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
 • Điều kiện sản phẩm:
  Dự án đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
  Khách hàng – chủ đầu tư có đủ năng lực thực hiện dự án, bao gồm cả năng lực tài chính.
 • Bên nhận thanh toán/tạm ứng: Tổng thầu xây dựng hoặc nhà thầu chính (Ngân hàng Bưu điện Liên Việt không thanh toán/tạm ứng trực tiếp cho nhà thầu phụ).
 • Không áp dụng sản phẩm này đối với trường hợp Khách hàng vay vốn Ngân hàng Bưu điện Liên Việt để thanh toán chi phí đầu tư xây dựng.

Đối tượng

Tổ chức, Cá nhân là chủ đầu tư công trình xây dựng.

Hồ sơ

 • Giấy phép xây dựng (bản sao chứng thực).
 • Hợp đồng kinh tế giữa Khách hàng và người thụ hưởng (bản sao).
 • Các hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư của dự án.
 • Hợp đồng ủy thác thanh toán vốn đầu tư.

Liên hệ

Quý khách vui lòng liên hệ Chi nhánh, Phòng Giao dịch LienVietPostBank gần nhất trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.