Skip to main content

Đồng bảo lãnh

Quý Doanh nghiệp có nhu cầu được LienVietBank và một hoặc nhiều tổ chức tín dụng khác cùng bảo lãnh cho một nghĩa vụ của Quý Doanh nghiệp, thông qua LienVietBank hoặc một tổ chức tín dụng khác làm đầu mối. Hồ sơ: Theo yêu cầu từng loại bảo lãnh cụ thể.