Skip to main content

Thẻ ATM Liên kết Phát triển Trao ngay

1. Mô tả Thẻ Liên kết phát triển trao ngay

  •  Là thẻ ghi nợ nội địa của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt được phát hành và bàn giao cho Khách hàng ngay sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký phát hành.
  •  Phương thức phát hành trao ngay được áp dụng cho thẻ chính của 02 loại thẻ: Thẻ ghi nợ nội địa Liên kết Phát triển hạng Chuẩn, Thẻ ghi nợ nội địa Liên kết Phát triển VIP Gold.
  • Trên thẻ ghi nợ nội địa trao ngay có in dập nổi các thông tin: Số thẻ, thời hạn hiệu lực (Không in họ tên Khách hàng)
  • Thông tin về họ tên Khách hàng được định danh và quản lý trên hệ thống của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt theo quy định.

2. Tính năng, hạn mức và thời hạn hiệu lực Thẻ ghi nợ nội địa trao ngay


Loại thẻ (trao ngay) Tính năng Hạn mức giao dịch Thời hạn hiệu lực
Thẻ ghi nợ nội địa Liên kết Phát triển hạng Chuẩn Như thẻ ghi nợ nội địa Liên kết Phát triển hạng Chuẩn
Thẻ ghi nợ nội địa Liên kết Phát triển VIP Gold Như thẻ ghi nợ nội địa Liên kết Phát triển VIP Gold