Skip to main content

Lãi suất Tiết kiệm Bưu điện

Ngày 08/7/2020, Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt đã ban hành quyết định số 7895/2020/QĐ-LienVietPostBank ban hành lãi suất huy động vốn trên hệ thống Phòng Giao dịch Bưu điện. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 09/7/2020, cụ thể biểu lãi suất như sau:

1.     Tiết kiệm Không kỳ hạn (%/năm): 0,10%/năm
2.     Tiết kiệm Tài khoản Cá nhân (%/năm): 0,10%/năm
3.     Các sản phẩm tiết kiệm Có kỳ hạn (%/năm):

*Ghi chú: Sản phẩm Tiết kiệm có kỳ hạn rút gốc linh hoạt dừng triển khai từ ngày 01/10/2017 theo Quyết định số 10094/2017/QĐ-LietVietPostBank ngày 29/09/2017 v/v Dừng triển khai sản phẩm huy động “Tiết kiệm có kỳ hạn rút gốc linh hoạt trên hệ thống PGDBĐ” có hiệu lực, theo đó:

  • Đối với các tài khoản còn lưu hành đến ngày liền trước ngày hiệu lực dừng triển khai sản phẩm, lãi suất của tài khoản không thay đổi.
  • Đối với các tài khoản đến hạn từ ngày dừng triển khai được chuyển đổi sang loại Tiết kiệm có kỳ hạn rút một lần với kỳ hạn và lãi suất tương ứng.

4.     Tiết kiệm gửi góp (%/năm)


5.    
Tiết kiệm An nhàn tuổi hưu (%/năm): 6.    
Tiết kiệm Bậc thang (%/năm):

7. Tiết kiệm Sinh lời tối ưu (%/năm):

8. Tiết kiệm Gửi tiền linh hoạt (%/năm):
Các tin đã đưa